Welkom op het digitale dorpsplein van Mariaheide

 Catechese wil een leerproces zijn, niet enkel in de zin van kennis op doen over geloofsinhoud, maar ook om te leren leven vanuit een gelovige overtuiging. De belangrijkste taak van catechese is om mensen door de verhalen van de H. Schrift, het goed voorbereid vieren van de sacramenten en de uitwisseling met elkaar tot geloofsverdieping te laten komen.

WERKGROEP DOOPVOORBEREIDING

Door de doop wordt een kind (of volwassene) opgenomen in de Kerk van Christus en daardoor ook in onze parochiegemeenschap. De werkgroep doopvoorbereiding bereidt de ouders die hun kind willen laten dopen voor op dit sacrament. De ouders van de dopelingen worden gezamenlijk uitgenodigd voor een bijeenkomst. De werkgroep maakt afspraken met de ouders en de voorganger die doopt. Een lid van de doopwerkgroep is ook aanwezig in de kerk tijdens de doop.

WERKGROEP EERSTE HEILIGE COMMUNIE

De werkgroep wil kinderen en hun ouders begeleiden en ondersteunen bij de voorbereiding op de Eerste Heilige Communie. Dit doet zij door een catechese avond voor de ouders te organiseren in samenwerking met de pastoraal werkende. Daarna volgen er nog enkele avonden waarin vooral praktische aspecten aan bod komen, zodat ook de ouders hun steentje bijdragen aan de Eerste Communie van hun kind. Daarnaast wordt er met een project gewerkt waarin kinderen thuis, samen met hun ouders opdrachtjes mogen maken en er zijn kindermiddagen waarbij in groepjes aan het project gewerkt wordt. Tijdens het project zijn er een aantal vieringen, zoals de presentatieviering, doopviering, broodviering, de eerste communieviering zelf en een afsluitende dankviering.

EERSTE HEILIGE COMMUNIE ‘BLIJF DIT DOEN’

De voorbereiding op de Eerste Communie in onze parochie beslaat een schooljaar. We werken met een nieuw en actueel project dat Blijf dit doen heet. Het project bestaat uit een mooi vormgegeven werkboekje voor de communicanten en een handleiding voor ouders.
Aan de hand van een aantal ouderbijeenkomsten, activiteiten in het parochiecentrum en vieringen in de kerk bereiden we de kinderen samen voor op hun Eerste Heilige Communie.

VOORBEREIDING VOOR EN DOOR DE KINDEREN

Na de aanmelding in november vindt de officiële start in januari plaats met een startviering Samen beginnen in de kerk. De aanstaande communicanten maken kennis met de pastoor en ze ontvangen het werkboek.
Aan de hand van verhalen en eenvoudige opdrachten in het werkboek gaan de kinderen samen met hun ouders zelfstandig aan de slag met een achttal onderwerpen.

  1. De Naam: De kinderen leren God kennen als 'Ik zal er zijn'
  2. Manna: Vertrouwen op God die er altijd voor ons is
  3. Huis van God: Thuis zijn in het huis van Jezus' Vader
  4. Heel!: Geloven in genezing en vergeving
  5. Vijf broden en twee vissen: Het wonder van luisteren en delen
  6. Blijf dit doen: Hoe we in de eucharistie leren Jezus' opdracht na te volgen
  7. Jezus is bij ons!: Aan tafel zitten met de Emmausgangers
  8. De familie van de kerk: Hoe het begon: de jonge kerk en nu wij!

Ook zijn er enkele vieringen in de kerk speciaal voor de communicanten en worden zij uitgenodigd voor een rondleiding in de O.L.V. van Goede raad kerk te Mariaheide.

VOORBEREIDING VOOR EN DOOR DE OUDERS

Na de aanmelding worden de ouders in januari uitgenodigd om kennis te maken met het project Blijf dit doen tijdens een ouderbijeenkomst. In maart volgt een tweede ouderavond. In combinatie met de tips en inhoudelijke ondersteuning die u regelmatig per mail zult ontvangen bent u dan voldoende toegerust om een zinvolle en uitdagende invulling te geven aan het voorbereidingstraject van uw kind. De voorbereiding op de Eerste Heilige Communie hoort immers bij de geloofsopvoeding. Kinderen doen na wat hun ouders doen. De voorbereiding is dan ook gericht op het gezin. Samen doen is erg belangrijk: samen aan de slag met het werkboek en met het gezin samen naar de vieringen gaan. Het moment van de Eerste Heilige Communie is een feestelijke gebeurtenis in dat traject, maar geen eindstation. Er zijn daarom nadrukkelijk ook thuisopdrachten en een viering ná de Eerste Heilige Communie ingepland.

Bij vragen en aanmelding kunt U contact opnemen met de geloofsgemeenschap.

WERKGROEP VORMSEL

De werkgroep wil zoveel mogelijk samen met de ouders de kinderen van groep 8 van de basisschool voorbereiden op het Vormsel. Dit doen zij aan de hand van een project, In Vuur en Vlam. Het project is onderverdeeld in een aantal bijeenkomsten met de kinderen en/of hun ouders en vieringen. Daarnaast staan er nog enkele andere 'vormende' activiteiten op het programma.

WERKGROEP HUWELIJKSVOORBEREIDING

Dit betreft een werkgroep die gevormd wordt door enkele echtparen uit het dekenaat. Aanstaande echtparen uit de parochies van het dekenaat Veghel, die een katholiek huwelijk willen aangaan, worden uitgenodigd voor drie bijeenkomsten met andere aanstaande bruidsparen. Tijdens deze gespreksavonden wordt met elkaar gesproken over de betekenis en de waarde van het trouwen voor de Kerk en het eigen geloven.

Nieuw op deze site

11 005 6k 1.

Een klein dorp, maar wel het hart van Uden-Veghel, dat is Mariaheide. De meer dan 1600 inwoners leven er gemoedelijk met elkaar. Ooit was Mariaheide een kruispunt van spoorlijnen en hoofdwegen, nu is al dat verkeer verdwenen en zijn het vooral fietsers die Mariaheide doorkruisen. Ooit vormde 'stoplichten' het middelpunt van het dorp, nu zijn dat de mensen die van Mariaheide een bloeiende gemeenschap maken waar iedereen welkom is. Gastvrij en een bezoek meer dan waard: Mariaheide!

Back to top